Видавнича діяльність

        В 2020 році колективом кафедри видано "Спеціальні компетенції з дисципліни «Акушерство та гінекологія». У 2 ч. Ч. 1 «Гінекологія»: Навчальний посібник / О.В. Кравченко, С.М. Ясніковська, В.М. Соловей. Укр. Буковинський державний медичний університет. - Чернівці: БДМУ, 2020. – 152 с. ISBN 978-966-697-861-8 . (Рекомендовано до видання вченою радою Вищого державного навчального закладу України «Буковинський державний медичний університет» 26 грудня 2019 року (протокол №5 )).
    Матеріали посібника розміщені на сервері дистанційного навчання БДМУ в тематичному курсі кафедри "Модуль1".


"Невідкладні стани в гінекології "(тестові завдання) (Навчальний посібник)

 Укладач: кандидат  медичних наук, доцент кафедри акушерства, гінекології та перинатології Буковинський державний медичний університет Бирчак Інна Володимирівна
УДК : 618.1-083.98(076.3)

         Б 64

Укладач:Бирчак Інна Володимирівна - кандидат медичних наук, доцент кафедри акушерства, гінекології та перинатології Вищого державного навчального закладу України «Буковинський державний медичний університет»,

Б64 Невідкладні стани в гінекології (тестові завдання): Навчальний посібник на електронному носії / Бирчак І.В.;Буковинський державний медичний університет. - Чернівці: БДМУ, 2020.

Навчальне видання призначене для студентів IV-VI курсів підготовки фахівців галузі знань 22 Охорона здоров'я спеціальності 222 Медицина освітньої кваліфікації магістр медицини.

Навчальний посібник виданий з метою покращення опанування студентами ІV-VІ курсів діагностичних критеріїв невідкладної гінекологічної патології, які передбачені освітньо-професійною програмою.

Рецензенти:

Гладчук І.З. – доктор медичних наук, професор, в.о. завідувача кафедри акушерства і гінекології Одеського національного медичного університету

Геник Н.І. - доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри акушерства та гінекології імені професора І.Д. Ланового Івано-Франківського національного медичного університету.

Рекомендовано до видання вченою радою Вищого державного навчального закладу України «Буковинський державний медичний університет» 29 жовтня (Протокол №3)

ISBN 978-966-697-900-4

             © Бирчак І.В. БДМУ, 2020