Наукова діяльність

Заходи до Дня науки:

 

1. Круглий стіл на тему «Сучасні наукові погляди на корекцію порушень пре і пост менопаузи» проф. Кравченко О.В. - 09.04.2014 р.

2. Публікація статті в газету «Здоров'я Буковини» на тему «Наукова думка щодо користі грудного вигодовування» доц. Юр'єва Л.М. - 10.04.2014 р.

3. Круглий стіл на тему «Наукові погляди на етіопатогенез гіпертензивних розладів під час вагітності» з лікарями пологового будинку №2 м. Чернівці                  доц. Бирчак І.В. - 17.04.2014 р.

4. Лекція на переривчастих курсах лікарів області на тему «Наукове обґрунтування підходів до планування сім'ї в різні вікові періоди. Контрацепція» доц. Бирчак І.В. - 18.04.2014 р.

5. Публікація статті  в газету «Здоров'я Буковини» на тему «Наукові погляди щодо профілактики небажаної вагітності після пологів» та повідомлення на сайт БДМУ доц. Юр'єва Л.М. - 05.05.2014 р.

6. Публікація статті в газету «Здоров'я Буковини» на тему «Сучасні наукові думки щодо розродження жінок з рубцем на матці» асистент Гошовська А.В. - 06.05.2014 р.

7. Круглий стіл зі студентами «Історія кафедри акушерства, гінекології та перинатології» доц. Ясніковська С.М. - 06.05.2014 р.

8. Круглий стіл зі студентами «Історія становлення акушерської служби на Буковині» асистент Маринчина І.М. - 07.05.2014 р.

9. Публікація статті «Молодий Буковинець» на тему «Наукові підходи до планування сім'ї» доц. Бирчак І.В. - 07.05.2014 р.

10. Публікація статті в газету «Здоров'я Буковини» на тему «Сучасні наукові тенденції у невідкладній контрацепції для людей,що живуть з ВІЛ» проф. Кравченко О.В. - 08.05.2014 р.
Тема НДР: «Розробка методів профілактики та лікування первинної плацентарної дисфункції як засіб зниження перинатальної патології. Удосконалення методів профілактики, діагностики, лікування порушень адаптації у новонароджених груп перинатального ризику» 
(термін виконання 01.01.2011-31.12.2015 рр.)Керівник теми: д.м.н., професор Кравченко О.В.

Відповідальний виконавець: к.мед.н., асистент Гошовська А.В.

Виконавці комплексної НДР: доц. Ясніковська С. М., доц. Юр" єва Л.М.,
доц. Бирчак І.В., ас. Гошовська А.В., ас.  Карлійчук Є.С., ас. Маринчина І. М.


Актуальність теми.

        Зниження народжуваності, висока смертність населення, велика кількість інвалідів з дитинства – все це зумовлює необхідність старанної боротьби за кожну ще не народжену дитину, починаючи з етапу планування вагітності й впродовж всього періоду гестації та пологів. Але навіть на фоні зменшення кількості вагітностей та пологів має місце збільшення частоти акушерських ускладнень, причому у практично здорових жінок. Серед акушерських ускладнень, що не мають тенденції до зниження, велику частку займає невиношування (10-26%), а в його структурі – викидень, який не відбувся (8-12%), анембріонії, гіперандрогенії, порушенням плацентації.

        Невиношування вагітності відноситься до числа найбільш актуальних проблем сучасного акушерства. Звичний аборт (звичний викидень) - визначається як наслідок двох або більш вагітностей, що закінчились самовільним викиднем. Частота самовільних абортів і передчасних пологів в усьому світі залишається стабільною, на рівні 10–25%, при цьому на перший триместр припадає до 78-80% випадків.

        За останні роки в клінічній практиці спостерігається суттєве зростання звернень до практичних лікарів жінок з анембріоніями. Частота розповсюдження даної патології виявляєтьсь у 15% всіх випадків завмерлих вагітностей. Причина порушень не завжди лежить на поверхні, але встановлення її необхідне, так як від цього залежить перебіг захворювання та подальша репродуктивна спроможність.

        Впровадження нових технологій і методів лікування плацентарної дисфункції призвело до зниження перинатальних втрат, проте не зменшило частоту її розвитку, яка. як і раніше, діагностується у 24-46% випадків [Савельева Г.М., 2008].

        Враховуючи медичне та соціальне значення проблеми плацентарної дисфункції (ПД), пошук шляхів її профілактики є вельми важливим завданням. Якщо діагностика і лікування ПД у пізніх термінах вагітності вивчені достатньо, то питання щодо особливостей формування децидуотрофобластичних порушень, як етапу розвитку первинної ПД в ранніх термінах гестації. висвітлені не в повній мірі, відсутні ефективні, патогенетично обґрунтовані методи їх профілактики.

        Діагностика гормональних, генетичних, імунних та морфофункціональних механізмів розвитку децидуально-трофобластичних розладів у жінок із невиношуванням вагітності дасть змогу розробити нові підходи щодо лікування та профілактики первинної плацентарної дисфункції.

        Значною частотою порушень адаптації до умов позаутробного життя характеризуються діти, народжені з ознаками морфо-функціональної незрілості внаслідок антенатального неблагополуччя [Аряєв Н.Л., 2003; Чуб В.В.,2003; Знаменська Т.К., 2005]. Провідною причиною порушень адаптації новонароджених є дисметаболічні зміни на фоні гіпоксії, які потребують своєчасної діагностики і корекції. Дизадаптаційні синдроми у ранньому неонатальному періоді виникають при порушеннях стреслімітуючих механізмів пологового стресу, що є недостатньо вивченим. Суттєву роль відіграє гіпоксичне ураження окремих систем органів на фоні морфо-функціональної незрілості, що також потребує прведення поглиблених досліджень для наукового підгрунтя стосовно питань діагностики, лікування та профілактики.

Останні дані про питання, що плануються до вивчення:

        За останні роки в Україні відмічається зниження загального потенціалу репродуктивного здоров’я населення, склалася несприятлива демографічна ситуація - зафіксований від’ємний приріст населення. Проведений літературний огляд свідчиь про те, що багато робіт стосуються вивчення хронічної плацентарної недостатності та затримки внутрішньоутробного розвитку плода в пізніх термінах гестації. Однак значних змін на краще, на нашу думку, не спостерігається, незважаючи на велику кількість опублікованих праць. Виходячи з цього, перспективними слід вважати дослідження, які стосуватимуться діагностики та корекції порушень в системі “мати-плацента-плід”, починаючи з І триместру, зокрема, при клініці викидня, що не відбувся.

        Етіологічні причини невиношування є хромосомні та гормональні порушення, інфекційні захворювання, аутоімунні, аллоімунні та тромбофілічні фактори, анатомічні зміни статевих органів. хромосомна аберація є найбільш частою причиною викидня. При оцінці матеріалу викиднів більшість хромосомних порушень - кількісні (до 95%). Більшість з яких представлена трисоміями, найчастіше зустрічається трисомія по 16 хромосомі; близько 20% - каріотипом 45Х (синдром Шерешевського-Тернера).

        У 7% подружніх пар, що мали 2 і більш мимовільних викиднів, виявляється збалансована хромосомна аберація в одного з членів подружжя. Такі порушення зазвичай закінчуються загибеллю ембріона або плоду [Стрижаков А.Н., 2007; Barrett S.L., 2008; Krabbendam I., 2004].

        За даними Аліпова В.І. сумарні репродуктивні втрати у людини складають 50% до числа зачать, при чому домінуюче значення в генезі втрат належить абераціям хромосом та генним мутаціям [Аліпов В.І.. 2001]. При високому вихідному рівні утворення хромосомно-аномальних ембріонів відбувається природній відбір, направлений на усунення носіїв хромосомних мутацій. У людини близько 95% мутацій елімінується внутрішньоутробно і тільки невелика частка ембріонів з абераціями хромосом доживає до перинатального періоду. Хромосомна патологія людини залежить не тільки від інтенсивності мутаційного процесу, але й від ефективності відбору. З віком відбір слабшає, тому у більш старшому віці батьків частіше зустрічаються аномалії розвитку.

        У більшості випадків хромосомна патологія з’являється внаслідок мутації de novo у статевих клітинах батьків з нормальним хромосомним набором в результаті порушення мейозу або в клітинах зародкового шляху як наслідок порушення мітозу. Порушення мейозу можуть бути зумовлені багатьма причинами, що впливають на каріотип ембріону: інфекцією, опроміненням, хімічними шкідливостями, дією ліків, порушенням гормонального балансу, старінням гамет, дефектом генів, що контролюють мітоз та мейоз. У жінок із не виношуванням значні структурні аномалії каріотипу зустрічаються у 10 разів частіше, ніж в популяції і складають 2,4% [Кулаков В.И., Сидельникова В.М., 2003].

        Близько 30% зигот гине у зв’язку із летальною дією мутації. Летальний ефект мутації, що виникла після імплантації, призводить до зупинки розвитку ембріону, результатом чого є виникнення анембріонії та викидня [Кулієв А.М., 2003].

        За даними Агарова Л.А. та співавторів 2010 рік при ультразвуковому та гістологічному обстеженні виявлені порушення геодинаміки в маткових артеріях, морфологічні зміни будови ворсинчастого хоріона в I триместрі вагітності що в наступному може призвести до розвитку плацентарної недостатності.

        Роботи Протопопової Т.А., 2003, спрямовані на вивчення ризику акушерської і перинатальної патології при передлежанні плаценти і варіантах її міграції та розробці сучасної акушерської тактики.

        Дослідження функціонального стану фетоплацентарного комплексу виявили наявність плацентарної недостатності у 61,8% жінок при аномальному розміщенні плаценти, що також було підтверджено патоморфологічно.

        За даними роботи Медянникової І.В., 2006, факторами ризику патологічного перебігу гестації при аномальній плацентації являються: вік жінки старше 30 років, високий паритет пологів, інфекції урогенітального тракту.

        Окремі роботи присвячені [Лизин М.А., 2000] залежності затримки розвитку плода під час вагітності від локалізації плаценти в матці.

Ляховська Т.Ю., 2003 вказує на те, що при низькому розміщенні плаценти частіше виявлено загрозу переривання вагітності, СЗРП, передчасні пологи, збільшення відсотку кровотеч в пологах.

        З’ясовано, що в зв’язку з перебудовою метаболізму в організмі вагітних, відбувається інтенсифікація всіх видів обміну речовин, збільшується інтенсивність адаптативних біохімічних реакцій, які супроводжуються збільшенням кількості первинних вільних радикалів в організмах. Це приводить до пошкодження мембрани клітин і порушення функціонального стану різних органів і тканини.

        Відомо, що перший триместр вагітності нерідко ускладнюється ранніми токсикозами. За даними наукових досліджень при прогресуванні раннього гестозу, зокрема блювоти вагітних, в організмі розвиваються порушення водно-електро-літнього балансу, знижується глікоген-білкового-синтетична, метаболічна та детоксикаційна функція печінки, що призводить до накопичення недоокислених продуктів обміну з формуванням хронічної ендотоксикації, яка негативно впливає на стан внутрішньоутробного плода та подальший перебіг вагітності. В деяких дослідженнях показано, що в патогенезі блювоти вагітних грає важливу роль пошкодження ендотелію судин в наслідок активації процесів перекисного окислення ліпідів (ПОЛ).

        Слід відмітити, що плацентарна дисфункції, синдром, зумовлений морфофункціональними змінами, є результатом складної реакції плаценти та плода на різні патологічні стани організму матері [Радзинский В.Е., 2003]. Якщо діагностика і лікування ПД у пізніх термінах вагітності вивчені достатньо [Федорова М.В., 2003, Сімрок В.В., 2008], то питання щодо особливостей формування децидуотрофобластичних порушень, як етапу розвитку первинної ПД в ранніх термінах гестації. висвітлені не в повній мірі. Відсутні ефективні, патогенетично обґрунтовані методи їх профілактики.

        Враховуючи медичне та соціальне значення проблеми плацентарної дисфункції (ПД), пошук шляхів її профілактики є вельми важливим завданням. Концепція плацентарної дисфункції, яка виникла на початку II половини ХХ сторіччя, під егідою якої розвинулась перинатальна медицина, розкрила багато аспектів патогенезу різноманітних дисфунуцій фетоплацентарної системи, про те залишила невирішеною основну проблему – патогенез маловаговості та інших внутрішньоутробних захворювань і станів, які формують високу перинатальні захворюваність.

        Мета дослідження.
      
        Розробити методи профілактики та лікування первинно плацентарної дисфункції на основі вивчення патогенезу морфо-функціональних змін децидуо-трофобластичного комплексу показників білків та гормонів вагітності, системи гемостазу, медико-генетичного дослідження. Удосконалити напрямки профілактики, діагностики та лікування дисметаболічних порушень у новонароджених з ознаками морфо-функціональної незрілості при перинатальній патології.

Завдання дослідження.

1.Провести ретроспективний аналіз факторів ризику первинної плацентарної дисфункції у жінок з ускладненим перебігом I триместру вагітності та несприятливим акушерсько-гінекологічним анамнезом.
2.Визначити фактори ризику, та розробити систему прогнозування розвитку первинної плацентарної дисфункції.
3.Дослідити показники гормонального статусу, білки вагітності при первинній дисфункції плаценти.
4.Дослідити показники системи гемостазу у вагітних при первинній . дисфункції плаценти.
5. Дослідити зміни в системі перекисного окислення ліпідів та антиоксидантного захисту при гестозах першої половини вагітності.
6.Вивчити морфологічні особливості дицидуо-трофобластичного комплексу при первинній плацентарній дисфункції.
7. Вивчити ультросонографічні особливості первинної дисфункції плаценти в I триместрі вагітності.
8.Провести медико-генитичне обстеження жінок з первинноїю плацентарною дисфункцією.
9.Теоретично обгрунтувати патогенез розвитку первинно плацентарної дисфункції в I триместрі вагітності.
10.Розробити та впровадити диференційні підходи до діагностики первинної плацентарної дисфункції при аномальному розміщенні плідного яйця в I триместрі вагітності.
11.Розробити та впровадити методи диференційованої профілактики первинної плацентарної дисфункції у жінок групи ризику.
12.Розробити та впровадити комплексні методи лікування первинної плацентарної дисфункції у жінок групи ризику.
13.Провести комплексне дослідження показників гомеостазу в новонароджених з ознаками морфо-функціональної незрілості при перинатальній патології.
14.Вивчити особливості гомеостазу у новонароджених з ознаками морфо-функціональної незрілості при пеинатальній патології.
15.Вивчити показники функціонального стану кишечника у новонароджених при порушеннях адаптації в ранньому неонатальному періоді.
16.Розробити напрямки удосконалення діагностичних та лікувально-профілактичних заходів у новонароджених при перинатальній патології.

Поставлена мета буде досягнута наступним чином:

        Для вирішення основних завдань дослідження буде здійснена комплексна клініко обстежених вагітних з децидуо-трофобластичними порушеннями в ранні терміни гестації

        На підставі гормональних. імунологічних, а також досліджень системи гемостазу, антиоксидантної системи, генетичних та морфологічних досліджень будуть узагальнені патогенетичні ланки розвитку первинної плацентарної дисфункції при різних клінічних порушеннях в ранніх термінах гестації.

        Будуть розроблені методи диференційної преконцепційної підготовки та комплексної корекції первинної дисфункції плаценти.

        З метою удосконалення напрямків профілактики, діагностики та лікування порушень адаптації у новонароджених в ранньому неонатальному періоді буде проведено комплексне визначення біохімічних показників крові, показників вільнорадикального окиснення та системи антиоксидантного захисту при перинатальній патології різного ступеня тяжкості. Планується розробка нових методів діагностики, лікування та профілактики з поданням результатів на патентування., а також підготовка інформаційних листів та нововведень в систему охорони здоров’я України.

        Матеріал дослідження:

        Первинна плацентарна дисфункція у вагітних I триместрі гестації; контрольна група (291 жінок); здорові жінки (221). Перинатальна патологія у новонароджених в ранньому неонатальному періоді (100 ч.), метаболічні показники у здорових новонароджених (50ч.).

        Методи дослідження:

        Клінічні, статистичні, біохімічні, морфологічні, гістохімічні, генетичний, функціональні.

        Виконання методів дослідження НДР планується в лабораторії кафедри медичної хімії Буковинського державного медичного університету, біохімічниій лабораторії обласного діагностичного центру м.Чернівці, Українсько-Німецькій лабораторії, лабораторії вірусології Чернівецької обласної СЕС.

        Засоби, що будуть застосовуватися: Спектрофотометр СФ-46, фотоелектрокалориметр КФК-3, імуноферментний аналізатор „Humareader”, мікроскоп ЛЮМАМ -8, мікротом МС-2, термостат для парафінової заливки ТС-80М2, автомат для гістологічної проводки АТ-4, спектрофотометр 96-канальний „Комп-01” для ІФА-аналізу, центрифуга ОПН-3, апарат УЗД АU4 IDEA., цифрова фотокамера «OLIMPUS»С740UZ.. настільний бокс з бактерицидною лампою (ящик із скла або плексигласу з отворами для рук, закритими гумовими рукавичками); холодильник; пастерівські піпетки; пробірки стерильні 10х70 мм з гімовими пробками; предметні скельця.

        Новизна дослідження:

        Вперше буде здійснено комплексне дослідження білковосинтезуючої, гормональної, імунологічної функції децидуо-трофоблвастичного комплексу, а також становлена роль системи гемостазу, антиоксидантної ситем, генетичних та морфофункціональних порушень у розвитку первинної плацентарної дисфункції.

        Вперше будуть розроблені комплексні методи корекції первинної плацентарної дисфункції та впровадження диференційної, преконцепційної підготовки у жінок високої групи ризику.

        Будуть удосконалені напрямки діагностики, лікування і профілактики перинатальної патології на основі вивчення гомеостатичних порушень у новонароджених з ознаками морфо-функціональної незрілості.

        Вперше будуть проведені дослідження функціонального стану кишечника у новонароджених при перинатальній патології, визначені шляхи профілактики та корекції порушень.

        Річні етапи дослідження:

        2011р. Клініко-статистичні дослідження. Огляд літератури, проведення патентно-інформаційного пошуку. Засвоєння методів дослідження. Вивчення акушерсько-гінекологічного та соматичного анамнезу у жінок з анембріонією. Набір матеріалу. Вивчення соматичного анамнезу, гестаційного періоду та пологів у матерів, а також клінічних особливостей перебігу перинатальної патології у новонароджених з ознаками морфо-функціональної незрілості з урахуванням ступеня тяжкості загального стану в ранньому неонатальному періоді. Підготовка публікацій, виступів на конференціях.

        2012р. Огляд літератури за основними напрямками наукової роботи, проведення патентно-інформаційного пошуку. Продовження набору матеріалу за основними напрямками НДР. Статистична обробка даних. Підготовка публікацій, виступів на конференціях. Оформлення річного звіту.

        2013р. Розробка методів профілактики та лікування первинної плацентарної дисфункції, як засіб зниження перинатальної патології. Удосконалення методів профілактики діагностики, лікування та порушень адаптації у новонароджених груп перинатального ризику. Оформлення патентів, нововведень. Оформлення річного звіту.

        2014р. Огляд літератури за основними напрямками наукової роботи, проведення патентно-інформаційного пошуку. Впровадження результатів НДР в практику охорони здоров’я. Публікація матеріалів НДР у науковій пресі. Оформлення річного звіту.

        2015р. Огляд літератури на етапі завершення НДР, проведення патентно-інформаційного пошуку. Впровадження результатів наукової роботи у практику охорони здоров’я. Оформлення фрагмента звіту наукової роботи.

        Результати дослідження, форми впровадження.

        У науковій роботі будуть отримані нові дані щодо основних ланок патогенезу первинної плацентарної дисфункції. На основі морфо-функціональних змін у дицидуотрофобластичному комплексі, біохімічних показників, репродуктивних гормонів, білків зони вагітності ситеми гемостазу, медико-генитичного дослідження, будуть удосконалені підходи до діагностики диференційованої профілактики та комплексного лікування первинної плацентарної дисфункції в I триместрі гестації. На основі комплексного дослідження показників гомеостазу в новонароджених з ознаками морфо-функціональної незрілості буде удосконалено основні підходи до діагностичного та лікувально-профілактичного комплексу при перинатальній патології в ранньому неонатальному періоді.

        Формами впровадження результатів НДР будуть публікації, тези та доповіді на конференціях. Планується підготовка та подання деклараційних панентів, раціоналізаторських пропозицій, нововведень та інформаційних листків.
 За час виконання комплексної НДР (2012 - 2013 рр) співробітниками кафедри опубліковано: 44 статей, 14 тез, 5 патентів, 5 рацпропозицій, 7 інформаційних листів, 12 нововведень. Співробітниками кафедри було представлено 27 доповідей на науко-практичних конференціях.
    Співробітники
кафедри за період виконання  комплексної НДР організували та провели наступні науково-практичні конференції: 

- Науково-практична конференція з міжнародною участю "Перинатальна охорона плода: проблеми, наслідки, перспективи" (2011р.)

- Науково-практична Інтернет-конференція з міжнародною участю"Актуальні питання сучасної перинатології" (2013р.)

      Співробітники кафедри тісно співпрацюють із такими провідними науковими колективами в галузі перинатології, як кафедра перинатології Харківської медичної академії післядипломної освіти, кафедра неонатології Київської медичної академії післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика, кафедра акушерства, гінекології та перинатології ФПО Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького, НДІ медичних проблем сімї при Донецькому НМУ ім. М. Горького.


СПИСОК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

співробітників кафедри акушерства, гінекології та перинатології БДМУ, опублікованих за 2011 році

 

№ п/п

Назва роботи

Вид роботи

Вихідні дані

Об’єм робо

ти

Співавтори

1.       

Особливості змін показників системи гемостазу у вагітних з матково-плацентарною формою дисфункції плаценти.

Стаття

Актуальні проблеми акушерства і гінеко-логії, клінічної імунології та медич-ної генетики: Зб. наук. праць.- Вип. 22. - Київ-Луганськ, 2011.- С. 19-23.

5

Кравченко О.В.

Ясніковська С.М.

 

2.       

Уреоплазменна інфекція як фактор зниження репродуктив-ного здоров’я жінки.

Стаття

Актуальні проблеми акушерства і гінеко-логії, клінічної імунології та медич-ної генетики: Зб. наук. праць.- Вип. 22. - Київ-Луганськ, 2011.- С. 104-107.

5

Кравченко О.В.

 

3.       

Оцінка ефективності імунотроп-ної терапії генфероном при уреоплазменній інфекції у жінок.

Стаття

Актуальні проблеми акушерства і гінеко-логії, клінічної імунології та медич-ної генетики: Зб. наук. праць.- Вип. 22. - Київ-Луганськ, 2011.- С. 194-197.

5

Кравченко О.В.

 

4.       

Особливості діагностики матково-плацентарної форми дисфункції плаценти.

Стаття

Перинатальна охо-рона плода: пробле-ми, наслідки, перс- пективи // Матер. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, Чернівці, 14 квітня 2011р.- Чернівці: Медуніверситет, 2011.- С. 71-73.

3

Кравченко О.В.

 

5.       

Морфо-патогенетичні особливості фетоплацентарної форми дис-функції плаценти.

Стаття

Перинатальна охо-рона плода: пробле-ми, наслідки, перс-пективи // Матер. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, Чернівці, 14 квітня 2011р.- Чернівці: Медуніверситет, 2011.- С. 73-74.

2

Кравченко О.В.

 

6.       

Аналіз факторів ризику формування децидуо-трофоблас-тичних порушень на тлі загрози переривання вагітності в ранніх термінах

Стаття

Перинатальна охо-рона плода: проб-леми, наслідки, перс-пективи // Матер. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, Чернівці, 14 квітня 2011р.- Чернівці: Медуніверситет, 2011.- С. 173-175.

3

Ясніковська С.М.

 

7.       

Визначення рівнів білків зони вагітності у жінок з матково-плацентарною формою дисфунк-ції плаценти

Стаття

Перинатальна охо-рона плода: проб-леми, наслідки, перс-пективи // Матер. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, Чернівці, 14 квітня 2011р.- Чернівці: Медуніверситет, 2011.- С. 175-177.

3

Ясніковська С.М.

 

8.       

Особливості акушерсько-гінекологічного анамнезу у вагітних з дисфункцією плаценти на тлі екстрагенітальної патології

Стаття

Перинатальна охо-рона плода: проб-леми, наслідки, перс-пективи // Матер. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, Чернівці, 14 квітня 2011р.- Чернівці: Медуніверситет, 2011.- С. 23-25.

3

Бирчак

І.В.

9.       

Морфометричні особливості плацент у вагітних з плацентарною дисфункцією на тлі екстрагенітальної патології.

Стаття

Перинатальна охо-рона плода: проб-леми, наслідки, перс-пективи // Матер. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, Чернівці, 14 квітня 2011р.- Чернівці: Медуніверситет, 2011.- С. 25-26.

2

Бирчак

І.В.

10.   

Органометричні зміни в плацентах жінок, хворих на туберкульоз легень, з проявами дисфункції плаценти.

Стаття

Перинатальна охо-рона плода: проб-леми, наслідки, перс-пективи // Матер. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, Чернівці, 14 квітня 2011р.- Чернівці: Медуніверситет, 2011.- С. 43-45.

2

Гошовська А.В.

Давиденко І.С.

Гошовський В.М.

11.   

Як представляти дані частоти акушерської патології, які виражено у відсотках з метою прогнозування.

Стаття

Перинатальна охо-рона плода: проб-леми, наслідки, перс-пективи // Матер. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, Чернівці, 14 квітня 2011р.- Чернівці: Медуніверситет, 2011.- С. 49-50.

2

Давиденко І.С.

Гошовська А.В.

Куріцина С.А.

12.   

Імуногістохімічне визначення проліферативної активності за білком PCNA у ворсинах хоріону при викидні, що не відбувся.

Стаття

Перинатальна охо-рона плода: проб-леми, наслідки, перс-пективи // Матер. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, Чернівці, 14 квітня 2011р.- Чернівці: Медуніверситет, 2011.- С. 58-59.

2

Карлійчук Є.С.

13.   

Реабілітація репродуктивної функції у жінок з викиднем, що не відбувся в анамнезі.

Стаття

Перинатальна охо-рона плода: проб-леми, наслідки, перс-пективи // Матер. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, Чернівці, 14 квітня 2011р.- Чернівці: Медуніверситет, 2011.- С. 59-61.

3

Карлійчук Є.С.

14.   

Характеристика загального коагуляційного потенціалу у вагітних з низьким розміщенням хоріону в І триместрі

Стаття

Перинатальна охо-рона плода: проб-леми, наслідки, перс-пективи // Матер. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, Чернівці, 14 квітня 2011р.- Чернівці: Медуніверситет, 2011.- С. 107-108.

2

Печеряга С.В.

15.   

Характеристика ускладнень вагітності у жінок з низькою плацента цією.

Стаття

Перинатальна охо-рона плода: проб-леми, наслідки, перс-пективи // Матер. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, Чернівці, 14 квітня 2011р.- Чернівці: Медуніверситет, 2011.- С. 108-109.

2

Печеряга С.В.

16.   

Місцева терапія дисбіозу піхви під час вагітності, як метод профілактики невиношування вагітності.

Стаття

Перинатальна охо-рона плода: проб-леми, наслідки, перс-пективи // Матер. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, Чернівці, 14 квітня 2011р.- Чернівці: Медуніверситет, 2011.- С. 168-170.

3

Юр’єва

Л.М.

17.   

Патоморфологічне підґрунтя пізніх післяпологових маткових кровотеч неатонічної природи.

Стаття

Перинатальна охо-рона плода: проб-леми, наслідки, перс-пективи // Матер. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, Чернівці, 14 квітня 2011р.- Чернівці: Медуніверситет, 2011.- С. 170-171.

2

Юр’єва

Л.М.

18.   

Сучасні підходи до лікування плодово-плацентарної форми дисфункції плаценти.

Стаття

Зб. наук. праць Асоціації акушерів-гінекологів України. – К.: “Інтермед”, 2011. – С. 480-483.

4

Кравченко О.В.

19.   

Реабілітація репродуктивної функції у жінок після викидня, що не відбувся.

Стаття

Зб. наук. праць Асоціації акушерів-гінекологів України. – К.: “Інтермед”, 2011. – С. 421-424.

4

Карлійчук Є.С.

Кравченко О.В.

20.   

Прогноз виникнення розвитку плацентарної дисфункції та певних ускладнень під час вагітності та пологів у жінок, хворих на туберкульоз легень шляхом обрахунку довірчих інтервалів відсотку.

Стаття

Зб. наук. праць Асоціації акушерів-гінекологів України. – К.: “Інтермед”, 2011. – С. 198-200.

3

Гошовська А.В.

Польова С.П.

Гошовський В.М.

21.   

Оцінка ефективності способу профілактики перинатальних ускладнень із децидуально-трофобластичною недостатністю в малих термінах гестації.

Стаття

Зб. наук. праць Асоціації акушерів-гінекологів України. – К.: “Інтермед”, 2011. – С. 974-976.

3

Юр’єва

Л.М.

22.   

Аналіз клінічної ефективності лікарського засобу пепсану при печії у вагітних.

Стаття

Зб. наук. праць Асоціації акушерів-гінекологів України. – К.: “Інтермед”, 2010. – С. .

3

Кравченко О.В.

Юр’єва

Л.М.

23.   

Стан гормонопродукуючої функції фетоплацентарного комплексу при матково-плацентарній формі дисфункції плаценти.

Стаття

Зб. наук. праць Асоціації акушерів-гінекологів України. – К.: “Інтермед”, 2011. – С. 986-988.

3

Ясніковська С.М.

24.   

Гістологічні критерії зрілості хоріального дерева для діагностики передчасного або уповільненого дозрівання плаценти людини

Стаття

Буковинський медичний вісник. – 2011.- Т.57, №1.-  С.127-131.

5

Давиденко І.С, Тюлєнєва О.А. Гошовська А.В

 

25.   

Використання ензимів у профілактиці та лікуванні фетоплацентарної недостатності на ранніх термінах вагітності.

Стаття

Збірник наукових праць «Актуальні проблеми акушерства та гінекології, клінічної імунології та медичної генетики». Київ-Луганськ, 2010. –Випуск 20. С. 11-15.

5

Дикусаров В.В.

Куліковська К.В.

Бирчак

І.В.

 

26.   

Особливості менструальної функції у вагітних з низьким розміщенням плаценти.

Стаття

«Хист», Всеукраїнський медичний журнал студентів і молодих вчених.- 2011, вип. 13.- С. 170-171.

2

Печеряга С.В.

Гарига

М.М.

27.   

Морфологічні зміни плацент у жінок, інфікованих мікобактерією туберкульозу

 

Стаття

«Хист», Всеукраїнський медичний журнал студентів і молодих вчених.- 2011, вип. 13.- С. 66-67.

2

Гошовська А.В.

Попович М.Я.

28.   

Характеристика агрегатного стану крові у жінок з викиднем, що не відбувся.

Стаття

«Хист», Всеукраїнський медичний журнал молодих вчених. – 2011. – Вип. 13. – С. 96-97.

2

Карлійчук Є.С.

Михальчук І.В.

29.   

Immune histological peculiarities of chorion in case of incomplete abortion (miscarriage)

 

Стаття

«Хист», Всеукраїнський медичний журнал молодих вчених. – 2011. – Вип. 13. – С. 247-248.

2

Каrlychuk E.S.

Ansong Josef,

Chuwukaeme Victoria

30.   

Особливості динаміки вмісту деяких гормонів і білків зони вагітності у трофобласті ворсинчастого хоріону при викидні, що не відбувся, в І триместрі гестації.

Стаття

Патологія. –  2011. – Т.8, №1. – С. 64-68.

5

Давиденко І.С.,

Карлійчук Є.С.

Карлійчук О.О.

 

31.   

«Особливості  клінічних проявів та диференційна діагностика порушень функціонального стану гепатобіліарної системи у новонароджених при перинатальній патології»

Стаття

Чернівці, БДМУ, 2-й Науковий симпозіум «Анатомо-хірургічні аспекти дитячої гастроентерології» 21 травня 2010р.

Ж-л «Топографічна анатомія та оперативна хірургія», -2010. –Т.9 №3 (33). –С. 39-41

3

Годованець Ю.Д,

Юрків

О.І.

Годованець О.С., Попелюк Н.О.

 

32.   

Досвід використання препарату Лактомунтм (Еколоджик ПАНДА)

у новонароджених дітей

Стаття

Журнал «Перинатологія і педіатрія» -2011. -№2 (46). –С.24-30

7

Годованець Ю.Д.,

Юрків

О.І., Агафонова Л.В.

33.   

Використання препарату Ліварол в якості етіотропної терапії ВВК у вагітних

   Стаття

Актуальні питання медичної мікології: матер. наук.-практ. конф., Чернівці, 11 листопада 2011р.- С. (направлено до друку)

2

Кравченко О.В.

34.   

Дія мікобактерії туберкульозу на стан інвазивного цитотрофобласта в базальній пластинці плацент у вагітних, хворих на туберкульоз

Стаття

Матер. Всеукр. наук.-практ. конф. молодих учених «Медична наука - 2011».- Полтава, 29-30 листопада 2011р. (подана до друку )

 

Гошовська А.В.

35.   

Гормональні зміни в діагностиці фетоплацентарної дисфункції у вагітних, хворих на туберкульоз

Стаття

подана до друку  в журнал «Репродуктивна ендокринологія»

 

Гошовська А.В.

Бирчак І.В

36.   

Характеристика змін репродуктивних гормонів у жінок з викиднем, що не відбувся в І триместрі гестації.

Стаття

Подано до друку в журнал «Репродуктивна ендокринологія»

7

Кравченко О.В.,

Карлійчук Є.С.

Карлійчук О.О.

37.   

Оцінка клінічної ефективності реабілітаційних заходів по відновленню репродуктивної функції у жінок з викиднем, що не відбувся в анамнезі.

Cтаття

Подано до друку в журнал «Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії

4

Карлійчук Є.С.

 

38.   

Сучасні принципи корекції дисбіотичних порушень кишечника

у дітей грудного віку

 

Стаття

Журнал «Перинатологія і педіатрія» -2011. -№3.

Подано до друку.

8

Годованець Ю.Д.,

Юрків

О.І.

 

39.   

Дисбіотичні порушення кишечника у новонароджених:

особливості формування за умов перинатальної патології,

досвід використання з профілактичною метою про біотичного препарату

Біфіформ Бебі

 

Стаття

Журнал «Здоровье ребёнка».-2011.

Подано до друку.

9

Годованець Ю.Д.,

Юрків

О.І.

 

40.   

Особливості акушерсько-гінекологічного анамнезу у вагітних з дистресом плода під час вагітності і пологів.

Тези

Матер. конф. «Здорова дитина»: основи раціонального харчування. – Чернів-ці, 18 лютого 2011р. – С.53-54.

2

Кравченко О.В.

41.   

Діагностична цінність функціональних методів оцінки внутрішньоутробного стану плода.

Тези

Матер. конф. «Здорова дитина»: основи раціонального харчування. – Чернів-ці, 18 лютого 2011р. – С.52-53.

2

Кравченко О.В.

42.   

Клінічна діагностика реалізації внутрішньоутробної інфекції.

 

Тези

Матер. симпозіуму «Перинатальна медицина та безпечне материнство».- Харків, 23 червня 2011р. – С. 135.

1

Ясніковська С.М.

43.   

Етапність надання допомоги вагітним з високим ризиком ВУІ плода.

Тези

Матер. симпозіуму «Перинатальна медицина та безпечне материнство».- Харків, 23 червня 2011р. – С. 78.

1

Кравченко О.В.

44.   

Профілактика розвитку ВУІ в ранні терміни вагітності у жінок групи ризику.

Тези

Матер. симпозіуму «Перинатальна медицина та безпечне материнство».- Харків, 23 червня 2011р. – С. 82.

1

Кравченко О.В.

45.   

Характеристика деяких білків зони вагітності при викидні, що не відбувся

Тези

Всеукр. наук.-практ.конф., XV міжн. мед. конгрес студентів та молодих вчених, 27-29 квітня 2011 року, м. Тернопіль. – С. 173.

1

Карлійчук Є.С.

Пантелейчук Р.І.

46.   

Regulation processes of cellular number in the chorion in case of incomplete abortion

 

Тези

Abstract Book of Medical Conference ISCOMS, Netherlands. – June, 2011. –  P.44.

1

Karliychuk E.S.

Karliychuk O.O.

47.   

Особенности становления микробиоценоза кишечника у новорожденных в группе перинатального риска

Тези

Журнал «Экспериментальная и клиническая медицина». -2010. –№5(30). –С.24-25 (Тбилиси, Грузия)

2

Годованец Ю.Д.,

Юркив

О.И., Макарова Е.В.

48.   

Секреторний Іg А та його роль у підтримці мікро біоценозу кишечнику у дітей грудного віку

Тези

Матеріали VІ науково-практичної Інтернет-конференції з міжнародною участю«Здорова дитина: основи раціонального харчування» С. 45-46 м. Чернівці 18.02.11р.

2

Годованець Ю.Д.,

Юрків

О.І.

49.   

Факторы риска и причины нарушений микроэкологии кишечника у новорожденных и детей грудного возраста

Тези

Материалы НПК з международным участием «Перинатальна охорона плода: проблеми, наслідки, перспективи», Черновцы- 14.04.2011. – С.39-41

3

Годованец Ю.Д.,

Юркив

О.И.

 

50.   

Комплексна терапія хворих з хронічним рецидивуючим вульво-вагінальним кандидозом

Тези

Актуальні питання медичної мікології: матер. наук.-практ. конф., Чернівці, 11 листопада 2011р.- С. (направлено до друку)

2

Кравченко О.В.

51.   

Досвід місцевого лікування вагінальних інфекцій

Тези

Актуальні питання медичної мікології: матер. наук.-практ. конф., Чернівці, 11 листопада 2011р.- С. (направлено до друку)

2

Ясніковська С.М.

Семененко Н.Ю.

52.   

Особливості соціального статусу вагітних з рецидивуючим кандидозом.

Тези

Актуальні питання медичної мікології: матер. наук.-практ. конф., Чернівці, 11 листопада 2011р.- С. (направлено до друку)

2

Гошовська А.В.

Бирчак

І.В.

53.   

Аналіз чинників ризику виникнення рецидиву сечостатевого кандидозу

Тези

Актуальні питання медичної мікології: матер. наук.-практ. конф., Чернівці, 11 листопада 2011р.- С. (направлено до друку)

2

Бирчак

І.В.

54.   

Досвід використання Ломексину у лікуванні гострого кандидозного вульвовагініту

Тези

Актуальні питання медичної мікології: матер. наук.-практ. конф., Чернівці, 11 листопада 2011р.- С. (направлено до друку)

2

Юр’єва

Л.М.

55.   

Досвід використання Тержинану як засобу профілактики вагінального кандидозу при бактеріальному вагінозі.

Тези

Актуальні питання медичної мікології: матер. наук.-практ. конф., Чернівці, 11 листопада 2011р.- С. (направлено до друку)

 

Юр’єва

Л.М.

56.   

Актуальний підхід до лікування урогенітального кандидамікозу

Тези

Актуальні питання медичної мікології: матер. наук.-практ. конф., Чернівці, 11 листопада 2011р.- С. (направлено до друку)

2

Карлійчук Є.С.

Карлійчук О.О.

57.   

Maternal death in Sub-Saharan Africa

Тези

Подано до друку для участі в ХІІ міжнародній медич-ній студентській конференції у м. Крайова, Румунія, 10-13 листопада 2011р.

1

Karliychuk E.S.

Karlyichuk O.O.,

Frank Mgeta

58.   

Спосіб клінічної діагностики реалізації внутрішньоутробної інфекції

Заявка на патент

№ заявки U 201105602 від 04.05.2011р.

7

Кравченко О.В.

Ясніковська С.М.

59.   

Спосіб лікування жінок групи ризику щодо розвитку внутрішньоутробних інфекцій під час вагітності

Заявка на патент

№ заявки U 201105597 від 04.05.2011р.

7

Кравченко О.В.

Ясніковська С.М.

60.   

Спосіб профілактики розвитку дисфункціЇ плаценти у жінок групи ризику

Заявка на патент

№ заявки U 201105582 від 04.05.2011р.

7

Кравченко О.В.

Ясніковська С.М.

61.   

Спосіб ведення вагітних із високим ризиком внутрішньо утробних інфекцій

Заявка на патент

№ заявки U 201107566 від 16.06.2011р.

7

Кравченко О.В.

Ясніковська С.М.

Юр’єва

Л.М.

62.   

Спосіб профілактики виникнення викидня, що не відбувся

Заявка на патент

Посвідчення на раціоналізаторську пропозицію № 9/11 від 16.02.2011 року

1

Кравченко О.В.

Карлійчук Є.С.

63.   

Спосіб лікування порушень функціонального стану шлунково-кишкового тракту у новонароджених і дітей грудного віку

Патент на корисну модель

Патент на корисну модель №52520 від 25.08.2010 р. МПК (2009) А61 К31/00 Заявка U 201003207 від 19.03.2010 р., опубл. 25.08.2010 р., бюл.№ 16.

 

10

Годованець Ю.Д.,

Шунько

Є.Є., Юрків О.І., Годованець О.С.

та співав.

64.   

Спосіб діагностики порушень функціонального стану шлунково-кишкового тракту у новонароджених і дітей грудного віку

Патент на корисну модель

Заявка U 201109261 від 25.07.2011р.

10

Годованець Ю.Д.,

Юрків

О.І.

65.   

Корекція порушень мікробіоценозу

кишечника у новонароджених і дітей грудного віку

Інформа-ційний лист про нововве-дення в системі ОЗ

України

Затверджено та рекомендовано до видання на засіданні

засідання Вченої Ради БДМУ Протокол № 10  від 22.06.2011

2

Знаменська Т.К., Годованець Ю.Д.,

Юрків

О.І.

66.   

Корекція функціональних порушень

шлунково-кишкового тракту в дітей грудного віку

Інформа-ційний лист про нововве-дення в системі ОЗ України

Затверджено та рекомендовано до видання на засіданні

засідання Вченої Ради БДМУ Протокол № 10  від 22.06.2011

2

Годованець Ю.Д.,

Юрків

О.І.

67.   

Лікування функціональних розладів

кишечника у новонароджених та дітей грудного віку

Інформаційний лист про нововведення в системі ОЗ України

Затверджено та рекомендовано до видання на засіданні

засідання Вченої Ради БДМУ Протокол № 2  від 22.09.2011

2

Годованець Ю.Д.,

Юрків О.І.

68.   

Сучасна корекція функціонального стану шлунково-кишкового тракту в дітей грудного віку

Інформаційний лист про нововве-дення в системі ОЗ України

Затверджено та рекомендовано до видання на засіданні

засідання Вченої Ради БДМУ Протокол № 9 від 02.06.2011

2

Годованець Ю.Д.,

Юрків

О.І., Годованець О.С.


СПИСОК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

співробітників кафедри акушерства, гінекології та перинатології, опублікованих за 2012 рік

 

№ п/п

Назва роботи

Вид роботи

Вихідні дані

Об’єм робо

ти

Співавтори

1.       

Алгоритм лікування плацентарної дисфункції в ранніх термінах гестації

Стаття

Актуальні проблеми акушерства і гінекології, клінічної імунології та медич-ної генетики: Зб. наук. праць.- Вип. 23. - Київ-Луганськ, 2012.- С. 47-51.

5

Кравченко О.В.

 

2.       

Корекція порушень у системі при невиношуванні в І триместрі вагітності

Стаття

Актуальні проблеми акушерства і гінекології, клінічної імунології та медич-ної генетики: Зб. наук. праць.- Вип. 23. - Київ-Луганськ, 2012.- С. 108-112.

5

Кравченко О.В.

Ясніковська С.М.

3.       

Зрілість хоріального дерева для діагностики передчасного, або уповільненого дозрівання плаценти людини з гістологічної точки зору

Стаття

Актуальні проблеми акушерства і гінекології, клінічної імунології та медич-ної генетики: Зб. наук. праць.- Вип. 23. - Київ-Луганськ, 2012.- С. 29-34

5

Гошовська А.В., Давиденко І.С.,

Гошовський В.М

4.       

Ультразвукові особливості будови плідного яйця при викидні, що не відбувся

 

Стаття

Актуальні проблеми акушерства і гінекології, клінічної імунології та медич-ної генетики: Зб. наук. праць.- Вип. 23. - Київ-Луганськ, 2012.- С. 40-43

3

Карлійчук Є.С., Карлійчук О.О.

5.       

Характеристика змін в системі регуляції агрегатного стану крові жінок з анемією І та ІІ ступеня на тлі дисфункціональних маткових кровотеч

Стаття

Актуальні проблеми акушерства і гінекології, клінічної імунології та медич-ної генетики: Зб. наук. праць.- Вип. 23. - Київ-Луганськ, 2012.- С. 121-124

3

Бирчак

І.В.

6.       

Оцінка ефективності лікування первинної плацентарної дисфунк-ції при кровотечі в ранніх термінах вагітності

Стаття

Місце та роль медицини в ХХІ ст.: матер. міжнар. наук.-практ конф. (Одеса, 30-31 лютого 2012р.). – Одеса: ГО «Півден-на фундація медици-ни», 2012.- С. 32-33.

2

Кравченко О.В.

Ясніковська С.М.

7.       

Сучасні аспекти лікування вторинної плацентарної дисфунк-ції на пізніх термінах вагітності

Стаття

Місце та роль медицини в ХХІ ст.: матер. міжнар. наук.-практ конф. (Одеса, 30-31 лютого 2012р.). – Одеса: ГО «Півден-на фундація медици-ни», 2012.- С. 34-35.

2

Кравченко О.В.

Ясніковська С.М.

8.       

Особливості морфометрії плацент у вагітних з плацентарною дисфункцією на тлі гіпертензивних розладів

Стаття

Місце та роль медицини в ХХІ ст.: матер. міжнар. наук.-практ конф. (Одеса, 30-31 лютого 2012р.). – Одеса: ГО «Півден-на фундація медици-ни», 2012.- С. 34-35.

1

Бирчак

І.В

9.       

Ретроспективний аналіз пере­бігу вагітності та поло­гів  у пацієнток, що народи­ли дітей з малою масою при народженні

 

Стаття

Місце та роль меди­цини в ХХІ ст.: матер. міжнар. наук.-практ. конф. (Одеса, 30-31 березня 2012 р.). – Одеса: ГО «Південна фундація меди­цини», 2012. – С. 38-41.

3

Маринчина І.М.

10.   

Гістологічні критерії зрілості матково-плацентарної ділянки у вагітних з проявами гіперандрогенії

 

Стаття

Місце та роль меди­цини в ХХІ ст.: матер. міжнар. наук.-практ. конф. (Одеса, 30-31 березня 2012 р.). – Одеса: ГО «Південна фундація меди­цини», 2012. – С. 14-17

3

Гошовська А.В.,

Давиденко І.С

11.   

Характеристика агрегатного стану крові у жінок з викиднем, що не відбувся

 

Стаття

Місце та роль меди­цини в ХХІ ст.: матер. міжнар. наук.-практ. конф. (Одеса, 30-31 березня 2012 р.). – Одеса: ГО «Південна фундація меди­цини», 2012. – С. 24-26

2

Карійчук Є.С.

12.   

Діагностика дистресу плода за даними кардіотокографічного дослідження в ІІ періоді пологів

Стаття

Забезпечення здоров’я нації та здоров’я особистості як пріоритетна функція держави: матер. міжнар. наук.-практ конф. (Одеса, 27-28 квітня 2012р.). – Одеса: ГО «Південна фундація медицини», 2012.- С. 40-41.

2

Кравченко О.В.

Ясніковська С.М.

13.   

Корекція первинної плацентарної дисфункції при невиношуванні вагітності в ранніх термінах

Стаття

Забезпечення здоров’я нації та здоров’я особистості як пріоритетна функція держави: матер. міжнар. наук.-практ конф. (Одеса, 27-28 квітня 2012р.). – Одеса: ГО «Південна фундація медицини», 2012.- С. 69-71.

3

Кравченко О.В.

Ясніковська С.М.

14.   

Особливості акушерсько-гінекологічного та соматич­ного анамнезу у жінок з гіпрандрогенією

 

Стаття

Забезпечення здоров'я нації та здоров'я особистості як пріо­ри­тетна функція дер­жа­ви: матер. міжнар. наук.-практ. конф. (Одеса, 27-28 квітня 2012 р.). – Одеса: ГО «Півде­нна фундація меди­цини», 2012. – С.46-48.

3

Маринчина І.М.

15.   

Патогенез невиношування вагітності при гіперандрогенії шляхом визначення клітин Гофбауера

Стаття

Забезпечення здоров'я нації та здоров'я особистості як пріо­ри­тетна функція дер­жа­ви: матер. міжнар. наук.-практ. конф. (Одеса, 27-28 квітня 2012 р.). – Одеса: ГО «Півде­нна фундація меди­цини», 2012. – С.20-23

3

Гошовська А.В., Гошовський В.М

16.   

Патогенетичне значення порушень у системі гемостазу в роз­витку плацентарної дисфункції

 

Стаття

Актуальні питання ме­­дицини: сучасний стан та шляхи роз­вит­ку: матер. міжнар. наук.-практ. конф. (Львів, 23-24 березня 2012 р.). – Львів: ГО «Півде­нна фундація меди­цини», 2012. – С.38-40.

2

Маринчина І.М.

17.   

Корекція порушень менструальної функції у жінок з гіпрандрогенією

 

Стаття

Вітчизняна та світова медицина: вимоги сьо­­го­дення: матер. міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпро­пет­ровськ, 14-15 вересня 2012 р.). – Дніпропет­ровськ: Організація наукових медичних досліджень «Salu­tem», 2012. – С. 36-38.

3

Маринчина І.М.

18.   

Эндокринные взаимоотношения в динамике беременности, как критерий профилактики перинатальных осложнений

Стаття

Материалы ІІІ меж­дународной (Х итого­вой) научно-практи­ческой конференции молодых ученых. – Челябинск: Изд-во «Челябинская госу­дарс­твенная медицин­ская академия», 2012. – С. 189-191.

3

Кравченко Е.В.

Маринчина И.Н.

19.   

Аналіз показів, умов та наслідків оперативного ведення другого періоду пологів

Стаття

Медична наука та практика ХХІ століт­тя: матер. міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 7-8 вересня 2012 р.). – Київ: ГО «Київський медичний науковий центр», 2012. – С. 44-46.

2

Кравченко О.В.

20.   

Аналіз факторів ризику порушень менструальної функції у жінок різних вікових категорій

Стаття

Медична наука та практика ХХІ століт­тя: матер. міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 7-8 вересня 2012 р.). – Київ: ГО «Київський медичний науковий центр», 2012. – С. 58-59.

2

Юр’єва

Л.М.

Максакова Х.В.

21.   

Результати УЗД – моніторингу при багатоплідній вагітності

 

Стаття

Медична наука та практика ХХІ століт­тя: матер. міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 7-8 вересня 2012 р.). – Київ: ГО «Київський медичний науковий центр», 2012. – С. 59-60.

2

Юр’єва

Л.М.

Штефуряк Т.М.

22.   

Патогістологічні особливості  пізніх післяпологових маткових кровотеч не атонічної природи

 

Стаття

Медична наука та практика ХХІ століт­тя: матер. міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 7-8 вересня 2012 р.). – Київ: ГО «Київський медичний науковий центр», 2012. – С. 60-62.

2

Юр’єва

Л.М.

 

23.   

Гістологічний аналіз хоріальних ворсин при використанні гістологічних препаратів за умов не виношування вагітності при гіперандрогенії з колоїдними CdMnS-наночастинками

Стаття

Медична наука та практика ХХІ століт­тя: матер. міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 7-8 вересня 2012 р.). – Київ: ГО «Київський медичний науковий центр», 2012. – С. 33-36

3

Гошовська А.В.,

Давиденко І.С., Гошовський В.М

24.   

Сучасні можливості лікування урогенітального кандидомікозу

Стаття

Медична наука та практика ХХІ століт­тя: матер. міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 7-8 вересня 2012 р.). – Київ: ГО «Київський медичний науковий центр», 2012. – С. 39-41

2

Карлійчук Є.С.

25.   

Морфометричні особливості плацент у вагітних з гіпертензивними розладами

Стаття

Медична наука та практика ХХІ століт­тя: матер. міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 7-8 вересня 2012 р.). – Київ: ГО «Київський медичний науковий центр», 2012. – С. 39-41

2

Бирчак

І.В.

26.   

Дія мікобактерії туберкульозу на стан інвазивного цитотрофобласта в базальній пластинці плацент у вагітних, хворих на туберкульоз

Стаття

Актуальні питання сучасної медицини. – 2011р. - Т.11, Вип. 4., Частина 2.,- м. Полтава.- С 72-75

3

Гошовська А.В.

27.   

Оцінка клінічної ефективності реабілітаційних заходів по відновленню репродуктивної функції у жінок з викиднем, що не відбувся в анамнезі.

 

Стаття

Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Медична наука-2011», Полтава,  29-30 листопада 2011 року., -С 48-49

1

Карлійчук Є.С

28.   

Зміни репродуктивних гормонів у жінок із викиднем, що не відбувся в І триместрі гестації

Стаття

Репродуктивна ендокринологія. – Київ, 2011, №2. – С. 101-104.

3

Карлійчук Є.С.,

Кравченко О.В

29.   

Гормональні зміни в діагностиці фетоплацентарної дисфункції у вагітних, хворих на туберкульоз

Стаття

Репродуктивна ендокринологія .– 2012р.-Т 1 (2) лютий. – м. Київ.- С. 96 -97

1

Гошовська А.В.

Бирчак

І.В

30.   

Зміни білок-продукувальної системи в діагностиці плацентарної дисфункції

Стаття

Актуальні питання медичної науки та практики. - 2011р. – Вип.78.,– Т2., - м. Запоріжжя. – С. 77-79

2

Гошовська А.В.,

Гошовський В.М.

31.   

Етіопатогенетичні аспекти викидня, що не відбувся як важливої складової невиношування

Стаття

Актуальні питання медичної науки і практики Зб. Наук. Праць, Вип..78, Том 2, Книга 2. – Запоріжжя, 2011. – С. 120-127.

8

Карлійчук Є.С., Карлійчук О.О

32.   

Особливості загального та акушерсько-гінекологічного анамнезу жінок з дисфункціональними матковими кровотечами

Стаття

Актуальні питання медичної науки і практики Зб. Наук. Праць, Вип..78, Том 2, Книга 2. – Запоріжжя, 2011. – С. 30-34

4

Бирчак

І.В.

33.   

Актуальний підхід до лікування урогенітального кандидамікозу

Стаття

Клінічна та експериментальна патологія. – Том Х, №4 (38), 2011. – С. 161-162

1

Карлійчук Є.С.,

Карлійчук О.О.

34.   

Морфологічна діагностика гострого респіраторного дистрес-синдрому в акушерській практиці.

 

Стаття

Materialy VIII Mezinarodni VedeskoPrakticka conference DNY VEDY -2012.- Dil 65 Lekarstvi.- Praha.-18-24

7

Давиденко І.С.,

Гошовська А.В

35.   

Роль клітин Гофбауера у патогенезі не виношування вагітності при гіперандрогенії

 

Стаття

Materialy VIII Medzynarodowej Naukowi-  Praktycznej Konferencji « NaukowaPrzestrzen Europy -07-15 kwietnia 2012».- Volume 30 Medycyna.- Przemysl. – 3-5

3

Гошовська А.В.,

Давиденко І.С.,

 Заболотна

І.Е.

36.   

Мікроскопічний люмінесцентний аналіз хоріальних ворсинок плаценти при обробці гістологічних препаратів колоїдними CdMnS-наночастинками за умов не виношування вагітності та гіперандрогенії

Стаття

Материали за VІІІ Международна научна практична конференція

Ключови вьпроси в сьвременната наука –  17-25 април 2012г.- Т. 25 Лекарство .- София. – С. 3-7

4

Гошовська А.В.,

В.І.Федів.,

І.С. Давиденко

І.С.

37.   

Сучасні аспекти лікування гострого та хронічного вульвовагінального кандидозу

Стаття

Зб. наук. праць Асоціації акушерів-гінекологів України. – К.: “Поліграф плюс”, 2012. – С. 252-253.

3

Кравченко О.В.

38.   

Діагностичні критерії невиношу-вання вагітності при гіпер-андрогенії з гістологічної точки зору

Стаття

Зб. наук. праць Асоціації акушерів-гінекологів України. – К.: “Поліграф плюс”, 2012. – С. 120-121.

3

Гошовська А.В.

Ясніковська С.М.

Гошовський В.М.

39.   

Лікування бактеріального вагінозу як фактору ризику інтраамніального інфікування

Стаття

Зб. наук. праць Асоціації акушерів-гінекологів України. – К.: “Поліграф плюс”, 2012. – С. 455-457.

3

Юр’єва

Л.М.

40.   

Особливості динаміки загального білка у трофобласті ворсинчастого хоріону при викидні, що не відбувся в І триместрі гестації.

Стаття

Зб. наук. праць Асоціації акушерів-гінекологів України. – К.: “Поліграф плюс”, 2012. – С. 234-235.

2

Карлійчук Є.С.

Кравченко О.В.

41.   

Профілактика інфекційних ускладнень у новонароджених від жінок високої групи ризику щодо розвитку внутрішньоутробних інфекцій.

Стаття

Актуальні проблеми акушерства і гінекології, клінічної імунології та медич-ної генетики: Зб. наук. праць.- Вип. 24. - Київ-Луганськ, 2012.- С. 37-40.

4

Кравченко О.В.

Ясніковська С.М.

42.   

Оцінка ефективності використання оперативних методів розродження в ІІ періоді пологів

Стаття

Актуальні проблеми акушерства і гінекології, клінічної імунології та медич-ної генетики: Зб. наук. праць.- Вип. 24. - Київ-Луганськ, 2012.- С. 40-43.

4

Кравченко О.В.

 

43.   

Особливості імуногістохімічних даних при викидні, що не відбувся

Стаття

Актуальні проблеми акушерства і гінекології, клінічної імунології та медич-ної генетики: Зб. наук. праць.- Вип. 24. - Київ-Луганськ, 2012.- С. 277-281.

4

Карлійчук Є.С.

44.   

Особливості преморбідного фону та перебігу вагітності у жінок з гіперандрогенією

 

Стаття

Актуальні проблеми акушерства і гінекології, клінічної імунології та медич-ної генетики: Зб. наук. праць.- Вип. 24. – Київ-Луганськ, 2012.- С. 67-71.

4

Маринчина І.М.

45.   

Особливості змін у системі регуляції агрегатного стану крові жінок з анемією ІІІ ступеня, спричиненою дисфункціональними матковими

Стаття

Актуальні проблеми акушерства і гінекології, клінічної імунології та медич-ної генетики: Зб. наук. праць.- Вип. 24. - Київ-Луганськ, 2012.- С. 123-127.

3

Бирчак

І.В.

46.   

Профілактика плацентарної дисфункції у жінок з обтяженим анамнезом при невиношуванні вагітності

Стаття

Сучасні проблеми медичних та фарма-цевттичних наук: матер. міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпро-петровськ, 12-13 жовтня 2012 р.). – Дніпропетровськ: Організація наукових медичних досліджень «Salutem», 2012. – С. (Направлено до друку).

3

Ясніковська С.М.

Кравченко О.В.

47.   

Гістохімічне дослідження децидуальнозміненого ендометрію та клітин хоріону при гіперандрогенії

 

Стаття

Сучасні проблеми медичних та фарма-цевттичних наук: матер. міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпро-петровськ, 12-13 жовтня 2012 р.). – Дніпропетровськ: Організація наукових медичних досліджень «Salutem», 2012. – С. (Направлено до друку).

4

Гошовська А.В.,  Давиденко І.С., Гошовський В.М

48.   

Характеристика материнсько-плодових взаємовідносин у вагітних із децидуально-трофобластичними порушеннями

Стаття

Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання сучасної медицини: наукові дискусії». - м. Київ, 05-06 жовтня 2012 р. – С. (направлена до друку)

3

Юр’єва

Л.М.

49.   

Гістологічні особливості плацент вагітних із невиношуванням на тлі хламідійного інфікування

 

Стаття

Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання сучасної медицини: наукові дискусії». - м. Київ, 05-06 жовтня 2012 р. – С. (направлена до друку)

3

Юр’єва

Л.М.

50.   

Особливості анамнестичних даних та перебігу гестаційного періоду у жінок із невиношуванням

 

Стаття

Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання сучасної медицини: наукові дискусії». - м. Київ, 05-06 жовтня 2012 р. – С. (направлена до друку)

3

Юр’єва

Л.М.

51.   

Характеристика гестаційних ускладнень у жінок із міомою матки

Стаття

Міжнародно-науково-практична конференція «Сучасні проблеми медичних та фармацевтичних наук» 12-13 жовтня 2012 Дніпропетровьск

(подано друку)

3

Юр’єва

Л.М.

52.   

Профілактика післяабортних загальних ускладнень у жінок групи ризику із використанням «Тержинану»

Стаття

Міжнародно-науково-практична конференція «Сучасні проблеми медичних та фармацевтичних наук» 12-13 жовтня 2012 Дніпропетровьск

(подано друку)

3

Юр’єва

Л.М.

53.   

Ультразвукові маркери невиношування вагітності в ранні терміни гестації

Стаття

Міжнародна науково-практична конференція «Здоров’я людини та медицина». – м. Львів, Україна 19-20 жовтня 2012 р. – С.(направлено до друку)

3

Юр’єва

Л.М.

54.   

Аналіз ефективності лікування загрози невиношування вагітності в ранні терміни гестації

Стаття

Міжнародна науково-практична конференція «Здоров’я людини та медицина». – м. Львів, Україна 19-20 жовтня 2012 р. – (направлено до друку)

3

Юр’єва

Л.М.

55.   

Роль кардіотокографії в діагностиці дистресу плода в пологах

Стаття

Актуальні питання сучасної медицини: наукові дискусії: Матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 05-06 жовтня 2012 р.) (Направлено до друку)

3

Кравченко О.В.

56.   

Окислювальна модифікація білків в клітинах хоріону та децидуальна зміненого ендометрію при гіперандрогенії

Стаття

Направлена до друку (Прага)

3

Гошовська А.В.,  Давиденко І.С.,

57.   

Процеси протеолізу в клітинах хоріону та децидуальна зміненого ендометрію при гіперандрогенії

Стаття

Направлена до друку(Польща)

4

Гошовська А.В.,  Давиденко І.С.,

58.   

Динаміка внутрішньоутробних вад розвитку в структурі перинатальної смертності в Чернівецькій області (2010-2011рр.)

Тези

Анатомо-хірургічні аспекти дитячої гаст-роентерології: мате-ріали 3-го Наукового симпозіуму (Чернівці, 20 квітня 2012р.) / за ред. Ю.Т. Ахтемій-чука. – Чернівці: БДМУ, 2012.- С 39.

1

Кравченко О.В.

 

59.   

Місце аномалій шлунково-кишкового тракту в структурі уроджених вад розвитку в Чернівецькій області (2011р.)

Тези

Анатомо-хірургічні аспекти дитячої гаст-роентерології: мате-ріали 3-го Наукового симпозіуму (Чернівці, 20 квітня 2012р.) / за ред. Ю.Т. Ахтемій-чука. – Чернівці: БДМУ, 2012.- С 39-40.

1

Кравченко О.В.

Максіян

О.І.

60.   

Природжені вади шлунково-кишкового тракту в структурі множинних вад

Тези

Анатомо-хірургічні аспекти дитячої гаст-роентерології: мате-ріали 3-го Наукового симпозіуму (Чернівці, 20 квітня 2012р.) / за ред. Ю.Т. Ахтемій-чука. – Чернівці: БДМУ, 2012.- С. 53-54.

1

Ясніковська С.М.

61.   

Випадок природженої непрохідності стравоходу

тези

Анатомо-хірургічні аспекти дитячої гаст­ро­­­ентерології: мате­ріали 3-го Наукового симпозіуму (Чернівці, 20 квітня 2012р.) / за ред. Ю.Т. Ахтемій­чу­ка. – Чернівці: БДМУ, 2012. – С. 42-43.

1

Маринчина І.М.

62.   

Роль пренатальної діагностики для зменшення частоти та спектра соціально- природжених вад розвитку з боку шлунково-кишкового трукту у плода

 

тези

Анатомо-хірургічні аспекти дитячої гаст­ро­­­ентерології: мате­ріали 3-го Наукового симпозіуму (Чернівці, 20 квітня 2012р.) / за ред. Ю.Т. Ахтемій­чу­ка. – Чернівці: БДМУ, 2012. – С. 32-33

2

Гошовська А.В

63.   

Рідкісне поєднання патологій нервової,серцево-судинної і травної систем

тези

Анатомо-хірургічні аспекти дитячої гаст­ро­­­ентерології: мате­ріали 3-го Наукового симпозіуму (Чернівці, 20 квітня 2012р.) / за ред. Ю.Т. Ахтемій­чу­ка. – Чернівці: БДМУ, 2012. – С. 36

1

Карлійчук Є.С.

64.   

Клінічний випадок аномалії шлунково-кишкового тракту у плода під час вагітності

Тези

Анатомо-хірургічні аспекти дитячої гаст­ро­­­ентерології: мате­ріали 3-го Наукового симпозіуму (Чернівці, 20 квітня 2012р.) / за ред. Ю.Т. Ахтемій­чу­ка. – Чернівці: БДМУ, 2012. – С. 24-25

2

Бирчак

І.В.

65.   

Особливості соціального стану вагітних з рецидивуючим кандидозом

Тези

Актуальні питання медичної мікології. – 2011р.- БДМУ.- м. Чернівці. – С 129

1

Бирчак

І.В.,

Гошовська А.В.

66.   

Аналіз чинників ризику виникнення рецидиву сечостатевого кандидозу

Тези

Актуальні питання медичної мікології. – 2011р.- БДМУ.- м. Чернівці. – С 129-130

1

Бирчак

І.В.

67.   

Сучасні підходи до лікування первинної плацентарної дисфункції

Тези

Матер. 93-ї підсумк. наук. конф. профе-сорсько-викладаць-кого персоналу БДМУ (Чернівці, 15, 20 лютого 2012р.).- Чернівці: Медунівер-ситет, 2012.- С. 183.

1

Кравченко О.В.

68.   

Особливості акушерсько-гінекологічного та соматичного анамнезу у жінок з анембріонією

Тези

Матер. 93-ї підсумк. наук. конф. профе-сорсько-викладаць-кого персоналу БДМУ (Чернівці, 15, 20 лютого 2012р.).- Чернівці: Медунівер-ситет, 2012.- С. 189-190.

2

Ясніковська С.М.

69.   

Сучасні погляди щодо профілактики внутрішньоутробного інфікування у вагітних високої групи ризику

Тези

Матер. 93-ї підсумк. наук. конф. профе-сорсько-викладаць-кого персоналу БДМУ (Чернівці, 15, 20 лютого 2012р.).- Чернівці: Медунівер-ситет, 2012.- С. 191-192.

2

Юр’єва

Л.М.

70.   

Особливості репродуктивної та соматичної патології у вагітних з невиношуванням при гіперандрогенії

Тези

Матер. 93-ї підсумк. наук. конф. профе-сорсько-викладаць-кого персоналу БДМУ (Чернівці, 15, 20 лютого 2012р.).- Чернівці: Медунівер-ситет, 2012.- С. 175-177

2

Гошовська А.В.

71.   

Проліферативна активність у ворсинах хоріону при викидні, що не відбувся за визначенням білка PCNA

Тези

Матер. 93-ї підсумк. наук. конф. профе-сорсько-викладаць-кого персоналу БДМУ (Чернівці, 15, 20 лютого 2012р.).- Чернівці: Медунівер-ситет, 2012.- С. 181-182

1

Карлійчук Є.С.

72.   

Аналіз акушерсько-гінекологічного анамнезу у жінок зі звичним невиношуванням вагітності

 

 

Тези

Матер. 93-ї підсумк. наук. конф. профе-сорсько-викладаць-кого персоналу БДМУ (Чернівці, 15, 20 лютого 2012р.).- Чернівці: Медунівер-ситет, 2012.- С. 114-115

1

Бирчак

І.В..

73.   

Ендокринні взаємовідносини при плацентарній дисфункції

 

Тези

XVI Міжнародний ме­­дичний конгрес сту­дентів та молодих вче­них. Присвячений 55-річчю Тернопіль­сь­кого державного мед­університету ім.І.Я.Горбачевськог: матер. конгресу (Тер­но­піль, 23-25 квітня 2012 р.) – Тернопіль: «Укрмедкнига», 2012. – С. 146-147.

1

Маринчина І.М.

74.   

Діагностика плацентарної дисфункції шляхом визначення білок-продукувальної системи плацентарного комплексу.

 

Тези

XVI Міжнародний ме­­дичний конгрес сту­дентів та молодих вче­них. Присвячений 55-річчю Тернопіль­сь­кого державного мед­університету ім.І.Я.Горбачевськог: матер. конгресу (Тер­но­піль, 23-25 квітня 2012 р.) – Тернопіль: «Укрмедкнига», 2012. – С. 136

1

Гошовська А.В

75.   

Характеристика репродуктивної функції у жінок з викиднем, що не відбувся в анамнезі на фоні реабілітаційних заходів

Тези

XVI Міжнародний ме­­дичний конгрес сту­дентів та молодих вче­них. Присвячений 55-річчю Тернопіль­сь­кого державного мед­університету ім.І.Я.Горбачевськог: матер. конгресу (Тер­но­піль, 23-25 квітня 2012 р.) – Тернопіль: «Укрмедкнига», 2012. – С. 142

1

Карлійчук Є.С.,

Пантелейчук Р.І

76.   

Особливості метаболізму у жінок з гіпрандрогенією

 

Тези

Медична наука та практика ХХІ століт­тя: матер. міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 7-8 вересня 2012 р.). – Київ: ГО «Київський медичний науковий центр», 2012. – С. 49-51.

3

Маринчина І.М.

77.   

Органометричні прояви дисфункції плаценти у жінок, хворих на туберкульоз

Тези

Хист всеукраїнський медичний журнал молодих вчених, вип.14 – 2012.- С.36

1

Гошовська А.В.,

Галюк А.С

78.   

Морфологічна характеристика плацент у жінок, інфікованих мікобактеріями туберкульозу

Тези

Хист всеукраїнський медичний журнал молодих вчених, вип.14 – 2012.- С.36 -37

1

Гошовська А.В.,

Николайчук Р.П

79.   

Особливості гормонального стану децидуо-трофобластичного комплексу при викидні, що не відбувся в І триместрі гестації

 

Тези

Хист всеукраїнський медичний журнал молодих вчених, вип.14 – 2012.- С.96 -97

2

Карлійчук Є.С., Пантелейчук Р.І.

80.   

Family planning and medical students

 

Тези

Хист всеукраїнський медичний журнал молодих вчених, вип.14 – 2012.- С.21

1

Karliychuk Ye.S.,

Ansong Josef

81.   

Ультразвуковая картина замершей беременности

Тези

Дорогу осилит идущий. Матеріали 66 міжвузов-ської (І Всеросійської) підсумкової наукової студентської конферен-ції Челябінської держав-ної медичної академії, 17 квітня 2012 року, м. Челябінськ. – С. 70.

1

Карлійчук Є.С.,

Сивак

Т.В.

82.   

Immune histological peculiarities of chorion in case of incomplete abortion (miscarriage)

 

      Тези

ХІІ міжнародний медичний конгрес для студентів і молодих вчених 11-12 травня 2012 року, м. Познань, Польща., С 132

1

Karliychuk Ye.S., Ratushniak N., Marynchyna I.,

Karliychuk O.O

83.   

In Case of Incomplete Abortion Regulation Processes of Cellular Number in the Chorion Cilia

       Тези

ХІІ міжнародний медичний конгрес для студентів і молодих вчених 11-12 травня 2012 року, м. Познань, Польща., С 133-134

2

Karliychuk Ye.S.,

Romaniuk Olena, Karliychuk Olexandr

84.   

Modern Approaches to Early Diagnostics of a Pacental Form of Placenta Dysfunction

       Тези

ХІІ міжнародний медичний конгрес для студентів і молодих вчених 11-12 травня 2012 року, м. Познань, Польща., С 135

1

Marynchyna Ir,

Krokosh Inna 

 

85.   

Анализ факторов риска рецидива мочеполового кандидоза у беременных

       Тези

Материалы

XIII Всероссийского научного форума «Мать и дитя»

Москва, 2012 –С.  518

1

Бырчак

И.В

86.   

Застосування пролон­го­ва­но­го сліпого зондування в хворих з дискінезіями жовчних шляхів

Тези

Матер. ХІV Конгресу  СФУЛТ (Донецьк, 4-6 жовтня, 2012 р.). – До­­нецьк, Київ:

СФУ­ЛТ, 2012. – С.(подано до друку)

1

Гайдуков В.А.

Маринчина І.М.

87.   

Настоянка молі воско­вид­ної у лікуванні хронічних гастродуоденітів, поєд­на­них з некалькульозним холециститом

Тези

Матер. ХІV Конгресу  СФУЛТ (Донецьк, 4-6 жовтня, 2012 р.). – До­­нецьк, Київ:

СФУ­ЛТ, 2012. – С. (подано до друку)

1

Гайдуков В.А.

Маринчина І.М.

88.   

Risk Factors Promoting the Development of Missed Miscarriage

Тези

Матер. між нар. конф. студ. та молод. вчених (м. Крайова, Румунія) Подано до друку

1

Карлійцчук Є.С., Пушкашу

А.

89.   

Спосіб ведення вагітних із високим ризиком внутрішньоутробних інфекцій

Патент

(UA) – № 66591

№ заявки u201107566; Заявл. 16.06.2011; опубл. 10.01.2012.- Промислова Влас-ність. - Бюл. №1. – 2012.

4

Кравченко О.В.

Ясніковська С.М.

Юр’єва

Л.М.

90.   

Спосіб лікування первинної плацентарної дисфункції при кровотечі в ранніх термінах вагітності

Патент

(UA) – № 73188

№ заявки u201203837; Заявл. 29.03.2012; опубл. 10.09.2012.- Промислова власність. - Бюл. №17. – 2012.

7

Кравченко О.В.

Ясніковська С.М.

91.   

Спосіб лікування вторинної плацентарної дисфункції на пізніх термінах вагітності

Патент

(UA) – № 73187

№ заявки u201203836; Заявл. 29.03.2012; опубл. 10.09.2012.- Промислова власність. - Бюл. №17. – 2012.

7

Кравченко О.В.

Ясніковська С.М.

92.   

Спосіб діагностики терміну викидня, що не відбувся

Патент

(UA) – № 73855

№ заявки u201203552; Заявл. 26.03.2012; опубл. 10.10.2012.- Промислова власність. - Бюл. №19. – 2012.

7

Карлійчук Є.С., Кравченко О.В.

93.   

Комплексний спосіб корекції плацентарної дисфункції в ранніх термінах гестації

Заявка на патент

Подано до друку

7

Кравченко О.В.

Ясніковська С.М.

94.   

Cпосіб діагностики внутрішньоутробного стану плода при плацентарній дисфункції в ІІІ триместрі вагітності

Заявка на патент

Подано до друку

 

Бирчак

І.В.

Кравченко О.В.

95.   

Спосіб лікування хронічного вульвовагінального кандидозу

Рац. пропо-зиція

№ 22/12

від 10.02.2012р.

2

Кравченко О.В.

96.   

Метод профілактики розвитку дисфункції плаценти у жінок групи ризику

Рац. пропо-зиція

№ 20/12

від 10.02.2012р.

2

Кравченко О.В.

Ясніковська С.М.

97.   

Спосіб ведення вагітних із високим ризиком внутрішньо-утробних інфекцій

Рац. пропо-зиція

№ 21/12

від 10.02.2012р.

2

Кравченко О.В.

Ясніковська С.М.

Юр’єва

Л.М.

98.   

Метод клінічної діагностики реалізації внутрішньоутробної інфекції

Рац. пропо-зиція

№ 23/12

від 10.02.2012р.

2

Кравченко О.В.

Ясніковська С.М.

99.   

Метод лікування жінок групи ризику щодо розвитку внутрішньоутробних інфекцій під час вагітності

Рац. пропо-зиція

№ 24/12

від 10.02.2012р.

2

Кравченко О.В.

Ясніковська С.М.

100.           

Імуноферментне визначення комплексу гормонів вагітності в сироватці крові для діагностики порушень плацентарного комплексу

Рац. пропо-зиція

Посвідчення на раціоналізаторську пропозицію №40/12 від 27.02.2012

1

Гошовська А.В., Гошовський В.М

101.           

Роль визначення білок-продукувальної системи для діагностики плацентарної дисфункції

Рац. пропо-зиція

Посвідчення на раціоналізаторську пропозицію №41/12 від 27.02.2012

1

Гошовська А.В, Гошовський В.М

102.           

Метод діагностики плацентарної дисфункції звикоростанням імуногістохімічних показників для визначення стану інвазивного цитотрофобласта

Рац. пропо-зиція

Посвідчення на раціоналізаторську пропозицію №37/12 від 27.02.2012

1

Гошовська А.В, Гошовський В.М

103.           

Метод обрахунку довірчих інтервалів відсотку для прогнозування виникнення розвитку плацентарної дисфункції та інших перинатальних ускладнень під час вагітності та пологів

Рац. пропо-зиція

Посвідчення на раціоналізаторську пропозицію №38/12 від 27.02.2012

1

Гошовська А.В, Гошовський В.М

104.           

Діагностика передчасного або уповільненого дозрівання плаценти людини при застосуванні гістологічних критеріїв зрілості хорального дерева

Рац. пропо-зиція

Посвідчення на раціоналізаторську пропозицію №39/12 від 27.02.2012

1

Гошовська А.В, Гошовський В.М

105.           

Спосіб клінічної діагностики реалізації внутрішньоутробної інфекції

Нововведення

Подано до друку

7

Кравченко О.В.

Ясніковська С.М.

106.           

Спосіб лікування жінок групи ризику щодо розвитку внутрішньоутробних інфекцій під час вагітності

Нововведення

Подано до друку

7

Кравченко О.В.

Ясніковська С.М.

107.           

Спосіб профілактики розвитку дисфункціЇ плаценти у жінок групи ризику

Нововведення

Подано до друку

7

Кравченко О.В.

Ясніковська С.М.

108.           

Спосіб ведення вагітних із високим ризиком внутрішньоутробних інфекцій

Нововведення

Подано до друку

7

Кравченко О.В.

Ясніковська С.М.

Юр’єва Л.М.

109.           

Спосіб лікування вторинної плацентарної дисфункції на пізніх термінах вагітності.

Нововведення

Подано до друку

7

Кравченко О.В.

Ясніковська С.М.

110.           

Спосіб лікування первинної плацентарної дисфункції при кровотечі в ранніх термінах вагітності.

Нововведення

Подано до друку

7

Кравченко О.В.

Ясніковська С.М.

111.           

Комплексний спосіб корекції плацентарної дисфункції в ранніх термінах гестації.

Нововведення

Подано до друку

7

Кравченко О.В.

Ясніковська С.М.