Положення

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО СТУДЕНТСЬКЕ НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО
БУКОВИНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ


1.1. Студентське наукове товариство (СНТ) Буковинського державного медичного університету (БДМУ) є самостійною, неприбутковою, добровільною громадською організацією зі студентського самоврядування, що об’єднує на добровільних засадах студентів університету, які цікавляться науковими проблемами медицини та мають здібності до самостійної творчої, організаційної та науково-дослідної роботи.

1.2. СНТ здійснює свою діяльність згідно з Конституцією України, Законами України «Про вищу освіту», «Про об’єднання громадян», нормативними документами Міністерства освіти і науки та Міністерства охорони здоров'я України, відповідно до Статуту Університету та на підставі цього Положення.

1.3. СНТ у своїй роботі керується принципами добровільності, гласності, рівноправності всіх членів, колегіальності, самоврядування для розвитку наукової творчості студентів, забезпечення органічного зв’язку навчання та науково-дослідної роботи, накопичення і примноження наукового потенціалу університету та виховання майбутніх науково-педагогічних кадрів.

1.4. Назва Товариства.

1.4.1. Українською мовою: Студентське наукове товариство Буковинського державного медичного університету; скорочено: СНТ БДМУ
1.4.2. Англійською мовою: Students Scientific Society of Bukovinian State Medical University. Скорочено: SSS of BSMU.

1.5. СНТ функціонує без державної реєстрації, не набуває прав юридичної особи та не може вступати від свого імені в цивільні правовідносини.

1.6. СНТ працює у тісному взаємозв’язку з адміністрацією, всіма структурними підрозділами та громадськими організаціями БДМУ.

1.7. СНТ має свою емблему та реквізити, необхідні для здійснення всіх видів діяльності згідно з даним Положенням. Зразки звітно-облікової документації та інших реквізитів приймаються загальними зборами СНТ за погодженням із науковим керівником СНТ, проректором із наукової роботи, проректором із науково-педагогічної роботи та виховання БДМУ та затверджуються ректором університету.